قلمرو زنانه ام

زن مانند شیشه ای ظریف و شکستنی است هرگز توانایی و مقاومت او را نیازمایید زیرا ممکن است ناگهان بشکند.

مرداد 94
1 پست
تیر 94
1 پست
خرداد 94
1 پست
اسفند 93
1 پست
بهمن 93
1 پست